Graj i wygrywaj hajs

Zainstaluj mPay Hero

ikona sklepu ikona sklepu

Firma Apple i Google nie są zaangażowane w żaden sposób w konkurs.

REGULAMIN GRY "mHero"

 • 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia gry „mHero” (zwanej dalej: „Grą”) prowadzonego za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej mpay.pl (zwaną dalej „Stroną Internetową”) przez mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (00-013), ul. Jasna 1 lok. 421 (zwaną dalej: „Organizatorem”).

§ 1 Definicje

 • 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • 2. Gra – gra zręcznościowa „mHero” w której Uczestnik zdobywa punkty zbierając na wirtualnej planszy monety za pomocą sterowanego przez siebie bohatera.

 • 3. Konto – oznacza indywidualny dla każdego Uczestnika panel zamieszczony na Stronie Internetowej, uruchomiony na jego rzecz przez Organizatora, po dokonaniu przez Uczestnika Rejestracji.

 • 4. Laureat – oznacza Uczestnika, któremu zgodnie z Regulaminem przysługuje prawo do otrzymania Nagrody lub Nagrody Głównej.

 • 5. Nagroda - oznaczy nagrodę w Grze, określoną w § 5 ust. 1 Regulaminu.

 • 6. Główna Nagroda – oznacza nagrodę w Grze, określoną w § 5 ust. 2 Regulaminu.

 • 7. Organizator – oznacza mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (00-013), ul. Jasna 1, NIP: 5213258216, REGON: 015506707, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708.

 • 8. Potencjalny Uczestnik – oznacza osobę fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy Kodeks cywilny. Osoby, które nie ukończyły 18 lat i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą brać udział w Grze wyłącznie za zgodą ich prawnych opiekunów. W przypadku braku takiej zgody, wykluczona jest możliwość udziału takich osób w Grze.

 • 9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Gry.

 • 10. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną polegającą na założeniu rachunku ewidencyjnego oraz jego aktywację w Systemie mPay dokonaną w sposób określony w regulaminie użytkownika Systemu mPay dostępnym na stronie https://www.mpay.pl/pomoc-i- informacja/regulamin/

 • 11. System mPay - system autoryzacji i rozliczeń dostępny na stronie www.mpay.pl.

 • 12. Uczestnik - oznacza Potencjalnego Uczestnika, który spełnił warunki z § 3 Regulaminu.

§ 2 Postanowienia ogólne

  1. Przedmiotem Gry jest zdobycie największej liczby punktów w kwalifikacji ogólnej Uczestników, na warunkach opisanych w Regulaminie.

  2. Gra jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  3. Gra trwa od 23.09.2016 do 01.01.2017 roku włącznie.

  4. Informacje odnośnie organizacji Gry będą udostępnione przez Organizatora na Stronie Internetowej pod adresem www.mpayhero.pl.

  5. Regulamin Gry będzie umieszczony na Stronie Internetowej Organizatora pod adresem www.mpayhero.pl/regulamin.

  6. Zdobycie punktów będzie możliwe poprzez udział w Grze i zbieranie monet.

  7. Za zebrane monety, Uczestnikowi przyznane zostaną punkty, które będą decydować o miejscu w rankingu na Stronie Internetowej Organizatora, po zalogowaniu się do Konta i zarejestrowaniu wyniku w Grze.

  8. Organizator będzie prowadził za pośrednictwem Strony Internetowej rankingi Graczy: tygodniowy i ogólny. Do rankingu tygodniowego zaliczane są punkty zdobyte od poniedziałku godziny 00:00:00 do niedzieli godziny 23:59:59, z zastrzeżeniem, iż pierwszy ranking tygodniowy obejmuje okres od 23.09.2016 godziny 00:00:00 do 2.10.2016 r. godziny 23:59:59.

  9. Uczestnik może zdobyć maksymalnie 1000 punktów przeliczeniowych w rankingu tygodniowym. Uczestnik może zdobywać większą ilość punktów, jednak zostaną one przeliczone na Nagrodę do maksymalnego pułapu tj. 1000 pkt.

  10. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Grze, jednakże jest uprawniony do jednorazowego otrzymania Nagrody na warunkach określonych w § 5 Regulaminu.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Grze

  1. Udział w Grze jest bezpłatny i dobrowolny.

  2. Potencjalny Uczestnik chcąc wziąć udział w Grze i ubiegać się o Nagrodę, musi spełnić łącznie poniższe warunki:
  a) posiadać aktywne Konto w Systemie mPay, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie https://www.mpay.pl/pomoc-i-informacja/regulamin/;
  b) zalogować się na Konto, po dokonaniu Rejestracji;
  c) zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu;
  d) przystąpić do Gry celem zdobycia największej liczby punktów, zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu.

  3. Z chwilą spełnienia przez Potencjalnego Uczestnika wszystkich warunków określonych w ust. 2 Regulaminu Potencjalny Uczestnik staje się Uczestnikiem Gry.

  4. Uczestnikiem Gry nie mogą zostać osoby będące pracownikami Organizatora. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

  5. Organizator będzie stale czuwać nad prawidłowością przebiegu Gry i podejmować decyzje we wszystkich kwestiach związanych z Grą. Decyzja Organizatora jest ostateczna, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4 Wyłonienie Laureata

  1. O wyłonieniu Laureatów zdecyduje liczba zdobytych punktów w Grze przez Uczestników.

  2. Zdobycie największej liczby punktów w rankingu tygodniowym przez 100 (słownie: stu) Uczestników w Grze będzie premiowane otrzymaniem Nagrody w każdym tygodniu trwania Gry.

  3. Zdobycie największej liczby punktów w rankingu ogólnym przez 1 (słownie: jednego) Uczestnika w Grze będzie premiowane otrzymaniem Nagrody Głównej.

  4. Nagrody i Nagroda Główna zostaną przyznana zgodnie z § 5 Regulaminu.

§ 5 Nagrody i Nagroda Główna

  1. Laureat Gry w rankingu tygodniowym otrzyma Nagrodę w formie pieniężnej, której wysokość będzie odpowiadała liczbie zdobytych w Grze punktów, zgodnie z przelicznikiem, iż jeden zdobyty punkt w Grze odpowiada 1 gr (słownie: jeden grosz). Maksymalnie Laureat może otrzymać Nagrodę w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

  2. Laureat Gry w rankingu ogólnym otrzyma Nagrodę Główną w postaci iPhone 7 32GB firmy Apple o wartości 3.349 zł (słownie: trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych), zgodnie ze wzorem, 3/6 stanowiącym Załącznik nr 1, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 372 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa złote), z zastrzeżeniem ust. 6.

  3. Nagroda określona w ust. 1 będzie przesłana przez Organizatora na konto Uczestnika w Systemie mPay w terminie do 3 Dni Roboczych po opublikowaniu rankingu tygodniowego. Koszty przelewu pokrywa Organizator.

  4. Laureat nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

  5. Nagrodę określoną w ust. 1, Uczestnik może otrzymać tylko jeden raz w trakcie trwania Gry. Niezależnie od otrzymania Nagrody określonej w ust. 1, Uczestnik może otrzymać Nagrodę Główną określoną w ust. 2.

  6. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator pobierze 10% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej wartości pieniężnej Nagrody Głównej określonej w ust. 2.

  7. W przypadku identycznej zdobyczy punktowej w Grze Laureatem Nagrody lub Nagrody Głównej zostanie Uczestnik, który jako pierwszy zarejestrował wynik w Grze

§ 6 Powiadomienie o wygranej

  1. Laureaci zostaną powiadomieni o wysokości wygranej Nagrody przez Organizatora w ciągu 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych za pośrednictwem Strony Internetowej na której będzie opublikowany ranking tygodniowy.

  2. Laureat Nagrody Głównej zostanie powiadomiony przez Organizatora telefonicznie na numer wskazany w trakcie Rejestracji, w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia opublikowania rankingu ogólnego na Stronie Internetowej po zakończeniu Gry.

  3. Ranking ogólny zostanie opublikowany na Stronie Internetowej w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia zakończenia Gry.

  4. Próba powiadomienia o wygranej Nagrody Głównej nastąpi 3-krotnie. W przypadku niemożności skontaktowania się z Laureatem Nagrody Głównej, prawo do wygranej przechodzi na następną osobę w rankingu ogólnym.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata, w szczególności z powodu zmiany numeru telefonu, który został podany przy Rejestracji.

§ 7 Wydanie Nagrody

  1. Warunkiem wydania Nagrody Głównej jest przekazanie Organizatorowi przez Laureata danych niezbędnych do wykonania obowiązków podatkowych, o których mowa w § 5 ust. 6, w tym 4/6 imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL.

  2. Podanie przez Laureata danych określonych w ust. 1 jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania Nagrody.

  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie Nagrody.

  4. Po otrzymaniu informacji określonych w ust. 1, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 Dni Roboczych prześle Nagrodę określoną w § 5 ust. 2 Regulaminu, na adres Laureata Nagrody Głównej wskazany w trakcie Rejestracji.

  5. Jednorazowe koszty przesłania Nagrody Głównej ponosi Organizator.

§ 8 Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników Gry jest Organizator.

  2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Gry i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania ewentualnej Nagrody.

  3. Każdy, kto przekaże Organizatorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usunięcia.

§ 9 Reklamacje

  1. Za rozliczenie wyników Gry oraz za prawidłowy przebieg Gry, w tym rozpoznawanie reklamacji w oparciu o Regulamin odpowiada jedynie Organizator.

  2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Grą należy składać na piśmie na adres Organizatora: mPay S.A z siedzibą w Warszawie (00-013), ul. Jasna 1, bądź na adres e-mail: marketing@mpay.com.pl.

  3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 10 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

  1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Gry.

  2. Gra stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów art. 919-921 ustawy Kodeks Cywilny.

  3. Gra nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

  4. Treść Regulaminu jest dostępna w formie elektronicznej na Stronie Internetowej oraz może zostać utrwalona na trwałym nośniku poprzez pobranie w każdej chwili.

  5. W przypadku powstania sporu na gruncie Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla 5/6 rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.09.2016 r.


© 2016 mPay S.A. - Wszystkie prawa zastrzeżone

tel. +48 34 390 55 57 e-mail: bok@mpay.com.pl Biuro czynne jest: pn.-pt. w godz. 7:30 – 21:00, sob. w godz. 8:00 - 14:00
mPay S.A. ul. Jasna 1 00-013 Warszawa NIP: 521-325-82-16 REGON: 015506707

Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708, o kapitale zakładowym w wysokości 7 320 000,00 złotych, wpłaconym w całości.